Geschiedenis

Het bestuur van de vereniging bestond bij oprichting uit: S.J. Timminga (voorzitter), T.Y. Vellinga (secretaris), Joh. Rienstra (penningmeester), W.O. Kamminga, (algemeen lid) en P.K. Vellinga (algemeen lid). In 1905 trok P.K. Vellinga zich terug en kwam P. Noordmans voor hem in de plaats. In november 1905 kwam Joh. Rienstra te overlijden. In 1906 kwam F. Hibma voor hem in de plaats. Ook dhr. Kamminga ging dat jaar al uit het bestuur, K. Dantuma nam zijn taken over.

De contributie werd bij oprichting vastgesteld op F 0,75 cent per jaar voor alleenstaanden en op F 1,50 voor een gezin. Omdat er in het begin van het bestaan van de vereniging veel sterfgevallen waren, onstond er al snel een tekort aan geld. Door het verhogen van de contributie en het ontvangen van giften verdwijnt dit tekort in de loop der jaren. De 109 leden betalen aan entreegeld (instappremie) F 0,20 per persoon. Dat is alles bij elkaar een mooi bedrag voor de penningmeester: Zo’n F 21,80, een klein vermogen.

In die tijd werd een overledene naar het graf gedragen op een grote houten draagbaar. Er waren 8 mensen nodig om die te tillen en te dragen. In 1953 is deze baar vervangen door een ijzeren exemplaar, die een stuk lichter is. Nu kunnen 6 mensen het geheel dragen. In 1964 is deze baar voor F. 100.- verkocht aan Huins. Hier voor in de plaats kwam een rijdende baar. Nu zijn er nog maar 4 mensen nodig bij de teraardebestelling. Tot aan 1979 woonde de bode van de vereniging altijd in het dorp Oosterend. De laatste bode was Christ Jansen. Daarvoor is T. Leverink jaren aaneen bode geweest.

Wanneer er iemand kwam te overlijden, ging Leverink in het dorp bij alle deuren langs om het een ieder te vertellen. Hij was de laatste Eastereinder “leedomsizzer”.

Sinds 1979 wordt de uitvaart verzorgt door Faber Uitvaartzorg uit Wommels. In het begin van de negentiger jaren heeft deze federatie besloten dat een bode voortaan “uitvaartverzorger” heet en een doodgraver moet voortaan als grafdelver aangesproken worden. De laatste functie wordt in Easterein uitgevoerd door P. en G. Faber. Daarvoor heeft Tj. Hoekstra dit jaren gedaan. Het huidige bestuur bestaat in 2013 uit Andries Veenstra (voorzitter), Geertje van der Weerdt-Schaafsma (secretaresse), Theunis Hofstee (penningmeester), Hitsje de Boer-Sieperda (ledenadministratie) en Siep Stoffelsma (algemeen lid).