De vereniging

Waarvoor staat de vereniging ?

Onderlinge solidariteit
Met als uitgangspunt dat op een basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en chiefessays nabuurschap en/of een christelijke levensvisie, zorg te verlenen op het online essay writers gebied van begeleiding van nabestaanden na een overlijden, het verzorgen van de overledene en deze, overeenkomstig zijn of haar wensen, een waardige uitvaart te geven, is de begrafenisvereniging “De Laatste Eer” in het jaar 1900 opgericht.
Voordat de vereniging werd opgericht, gebeurde dit door de buren, onder de noemer burenplicht. De vereniging telde in die dagen 109 leden.

Reden van oprichting
Het kwam in die tijd steeds vaker voor dat mensen in de buurt van een sterfgeval uit hun werk werden geroepen en tegen een vergoeding hun burenplicht aan anderen overdroegen. Soms ontstonden hierdoor chaotische toestanden.  De familie van een overledene kon zich onttrekken aan de burenplicht. Het gevolg was dat de “hulp” soms van heel ver moesten komen. Behalve deze omstandigheden, zijn er vele werkzaamheden die beter verricht kunnen worden door een begrafenisvereniging.

Doelstelling van de vereniging
De vereniging heeft als doel tegen betaling van een billijke contributie en met medewerking van Faber Uitvaartzorg te zorgen voor een goede en piëteitsvolle begrafenis.

De start
Na de oprichting werd er een bestuur gevormd en de werkwijze en werkzaamheden werden zoveel mogelijk aangepast aan de plaatselijke situatie,
zoals deze door de buurt werden verricht.

Behoud van traditie
In de loop der jaren is er heel wat veranderd omtrent uitvaarten. Een deel van die veranderingen kunt u lezen op de pagina geschiedenis. Toch zijn de onderlinge betrokkenheid, tradities en kerkelijke gewoonten zodanig behouden dat de vereniging is uitgegroeid tot de grootste vereniging van Oosterend. Op dit moment heeft de vereniging 542 leden.